วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ ๔ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

การปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ ๔

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ช่วยเก็บเงินนักเรียนชั้น ม.๑ คนละ ๑๑๐ บาท ค่าหนังสืออบรมจริยธรรม
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๘ เรื่องการวิเคราะห์ตัวละครเรื่องพระอภัยมณี
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๙ เรื่องการแสดงความคิดเห็นเรื่องพระอภัยมณี
-จัดเรียงเอกสารเรื่องกลอนแปดในเรื่องพระอภัยมณี
- ตรวจงานนักเรียน
-จัดกิจกรรมคาบชุมนุมสุขศาลาภาษาไทย

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ช่วยเก็บเงินนักเรียนชั้น ม.๔ คนละ ๑๑๐ บาท ค่าหนังสืออบรมจริยธรรม
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๘ เรื่องคำบาลีสันสกฤต
- จดบันทึกสมุดคู่มือการปฎิบัติงานวิชาชีพครู
- เดินเอกสารราชการภายในให้อาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทยเซ็นรับทราบข้อมูลในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ลงแถวเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว "บัวรัตนกาญจน์"
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๔ เรื่องการวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี
- ตรวจการบ้านนักเรียน
-ช่วยเพื่อนร่วมงานจัดเรียงเอกสารเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในคาบถัดไป
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๙ เรื่องการวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
- รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๙ เรื่องคำบาลีและสันสกฤต
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๔ เรื่องคำบาลีและสันสกฤต
-ตรวจงานนักเรียน
- ช่วยฝ่ายวิชาการจัดเรียงเอกสารและเย็บเล่มคู่มือการเรียนซ้ำของนักเรียน
- เข้าคาบครอบครัวในกิจกรรม สลับสำนวนสุภาษิต

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ลงแถวเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
-จัดบันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน
- สอนนักเรียนชั้น ม.๓/๘ เรื่องคำบาลีสันสกฤต
-ดูแลความสะอาดในห้องกลุ่มสาระภาษาไทย

ย้อนหลังวันบูชาครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม


การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ ๓  โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
โรงเรียนปิดเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ควบคุมนักเรียนเข้าแถวและเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
- จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม. ๓/๘ และ ม.๓/๔
-จัดเรียงเอกสารเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในคาบถัดไป
- แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ลงแถวเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
- จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.๓/๔
- นำเอกสารไปโรเนียวเพื่อนำไปใช้ในคาบถัดไป

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

- รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียนและตรวจระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
- เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
- จัดเรียงเอกสารเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในคาบถัดไป
- ช่วยพิมพ์ประวัตินักเรียนในฝ่ายวิชาการ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ลงแถวเช็คชื่อนักเรียนในครอบครัว
- ตรวจแบบฝึกหัดนักเรียนชั้นม.๓/๔ และ ม.๓/๘
- บันทึกคะแนนนักเรียน
-จัดเรียงเอกสารเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในคาบถัดไป

ข้อคิดที่ได้จากการปฏิบัติงานในสัปดาห์นี้

   ๑.การทำงานทุกอย่างจะต้องมีความรอบคอบ
   ๒. การทำงานเป็นทีมจะต้องมีความสามัคคีและช่วยเหลือกัน
   ๓. ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณกับผู้มีพระคุณ